ProductImpactTool.org

Toepassingen

Op deze pagina staan casussen en voorbeelden van projecten waarin de Product Impact Tool is toegepast.


Project: Product Impact en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

De Product Impact Tool kan goed dienen om vorm te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. In samenwerking met Universiteit van Wageningen hebben we gewerkt aan het verbinden van de conceptuele kaders van de PIT en MVI en hebben we een gecombineerde tool ontwikkeld. Dit was in het kader van een project om MVI ook bij start-ups te stimuleren. Hierbij is de PIT ingebed in een workshop over MVI. Deze gecombineerde tool is ontwikkeld en getest in workshops met twaalf
start-ups op het gebied van duurzame technologie voor de landbouw.


Project: de Praktische Wending in de techniekfilosofie

De Product Impact Tool is ontstaan uit een samenwerking van Techniekfilosofie en Industrieel Ontwerpen. Door de positieve resultaten met het ontwikkelen en toepassen van de PIT is het idee ontstaan om deze samenwerking (wetenschappelijk) verder uit te bouwen. Naar analogie van de bekende “empirische wending” in de techniekfilosofie hebben we dit initiatief de “praktische wending” genoemd.

Het centrale idee van de praktische wending draait om de dubbele wisselwerking tussen techniekfilosofie en ontwerp. Aan de ene kant toepassing van techniekfilosofische theorie en tools in ontwerptrajecten voor het verbeteren van de mens-product interactie. Aan de andere kant om meer inzicht te krijgen in techniekfilosofische vraagstukken door ze middels het ontwerpen van daadwerkelijke producten en diensten, de antwoorden op deze vraagstukken in de praktijk te kunnen testen.

Rond de praktische wending zijn inmiddels twee sessies georganiseerd als onderdeel van wetenschappelijke conferenties. Eén op de Design Research Conference in Limerick (Ierland) in 2018 en één op de Academy for Design Innovation Management conferentie in Londen in 2019.


Casus: Interactieve schermen openbare ruimte

Vanuit het Saxion lectoraat Ethiek en Technologie onderzochten Martine Vonk en Steven Dorrestijn de ethische aspecten bij de ontwikkeling van interactieve schermen in de openbare ruimte (project OBSERVE, Saxion lectoraat Smart Cities). De bedoeling is dat de getoonde inhoud zich aanpast aan de omstandigheden en zelfs aan wie er voor het scherm voorbijkomt. In het kader hiervan vond een workshop plaats met het projectteam over de impact en ethiek van interactieve schermen.


Casus: De privacy vriendelijke zorgcamera

Martine Vonk en Steven Dorrestijn deden vanuit het Saxion lectoraat Ethiek & Technologie naar het vastgelopen implementatietraject van een camerasysteem voor valdetectie in de zorg. Deel van het onderzoek was een gestructureerde analyse van de gebruikte technologie met behulp van de Product Impact Tool. Deze casus werd onder andere onderdeel van artikel dat de tool ook een bondige presentatie is van de tool.


Casus: Invoering OV-chipkaart

In het proefschrift van Steven Dorrestijn vormt de introductie van de OV-chipkaart een belangrijke casus die met behulp van de Product Impact Tool wordt geanalyseerd. Deze casus is ook opgenomen in een Engelstalig artikel waarin de tool wordt gepresenteerd.


Casus: Zwerfafval op een Middelbare School

In het Bachelor afstudeerproject van Paul de Waard voor de opleiding Industrieel Ontwerpen is de product Impact Tool gebruikt om oplossingen te vinden voor het vele zwerfafval dat achterblijft in de kantine na de pauzes op een middelbare school. De tool is aan de ene kant gebruikt in de analyse fase om de oorzaken van het probleem beter te begrijpen en aan de andere kant in de ontwerpfase om meer verschillende oplossingen te ontwikkelen.

resultaten van het onderzoek: overtuiging (voor-ogen) om de leerlingen te verleiden op een speelse manier het afval te verzamelen werkt niet (links), de oplossing ligt in een vorm van inlijving (ter-handen), waarbij de afvalbak direct voor de gebruikers in de tafel is geplaatst (midden en rechts)


Casus: de Filosofische Camera

In hun onderzoeksproject onderzochten Tom Feij en Sven Deinum de historische ontwikkeling van de camera als productcategorie. Dit met als doel om verbetermogelijkheden te vinden voor toekomstige digitale camera’s. In de historische analyse werd de product impact tool gebruikt om de mens-product relatie van de camera’s beter te begrijpen. Het bleek dat door de overgang van analoge naar digitale camera’s de focus van de gebruiker is verschoven van het te fotograferen onderwerp (kijkend door de camera) naar de camera zelf (kijkend op het schermpje).

Het project resulteerde in een conceptontwerp met een nieuwe mens-product interactie waarbij de gebruiker weer door de camera naar het te fotograferen onderwerp kijkt. Dit, door de camera simpelweg tussen haarzelf en het onderwerp te plaatsen. De relatieve afstand van de camera tot de gebruiker bepaalt daarbij de framing van het onderwerp. Om de nieuwe interactie te testen is vervolgens een prototype gebouwd.